Định mức xây dựng 1776/BXD-VP, 1777, 1091, 1172, 588 Excel PDF Mới

Định mức xây dựng 1776/BXD-VP, 1777, 1091, 1172, 588 Excel PDF Mới

Hiện tại, các đơn vị đang sử dụng các tập định mức dự toán xây dựng công trình sau (xem bảng bên dưới) để lập dự toán công trình.

Định mức xây dựng mới nhất 2018 cần biết

Chúng tôi luôn cập nhật tất cả các định mức xây dựng mới nhất. Chúng tôi hệ thống lại một số định mức kinh tế kỹ thuật để tiện các bạn chưa biết nắm bắt, tham khảo áp dụng trong lập dự toán xây dựng công trình.
Năm 2007, Bộ Xây dựng công bố nhiều tập định mức quan trọng phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Từ đó đến nay, Bộ Xây dựng đã nhiều lần sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật.

Định mức 1776/BXD-VP

File excel định mức 1766 phần Xây dựng theo Quyết định 1776/BXD-VP (năm 2007), rất thuận tiện trong tra cứu mã hiệu các công tác xây dựng, lưu ý một số công tác đã được bổ sung, thay đổi trong các Quyết định 1091/QĐ-BXD (năm 2011), 1172/QĐ-BXD (năm 2012) và 588/QĐ-BXD (năm 2014).

định mức 1776

Bảng danh sách định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất

Danh sách văn bản định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất

I. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng

STT Số hiệu Ngày Ghi chú
1 ĐỊNH MỨC 1776 16/08/2007 Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD. Xem Bảng so sánh sự thay đổi 1776/BXD-VP và 24/2005/QĐ-BXD
2 ĐỊNH MỨC 1091 26/12/2011 Bổ sung công tác xây gạch bằng vật liệu không nung
3 ĐỊNH MỨC 1172 26/12/2012 Sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo theo QĐ số 1172/QĐ-BXD chi phí nhân công công tác bả matit giảm 70% so với sử dụng định mức công bố theo công văn số 1776/BXD-VP
4 ĐỊNH MỨC 588 29/05/2014 Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, đường giao thông,… Bổ sung mới chương XII – Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô (Mã hiệu AM.11000 đến AM.33000)
5 ĐỊNH MỨC 235 04/04/2017 Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi; Công tác làm đường; Công tác hoàn thiện áp dụng các loại sơn đang sử dụng rộng rãi trên thị trường
6 ĐỊNH MỨC 1264 18/12/2017 Sửa đổi và bổ dung công tác sử dụng vật liệu không nung
II. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt
1 ĐỊNH MỨC 1777 16/08/2007 Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 33/2005/QĐ-BXD
2 ĐỊNH MỨC 1173 26/12/2012 Sửa đổi toàn bộ chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình công bố kèm theo CV số 1777/BXD-VP
3 ĐỊNH MỨC 587 29/05/2014 Thay thế, sửa đổi bổ sung nhiều công tác thuộc chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng
4 ĐỊNH MỨC 236 04/04/2017 Bổ sung công tác lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàng gia nhiệt (BB.5100).
III. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát
1 ĐỊNH MỨC 1354 28/12/2016 Thay thế công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007, có hiệu lực từ ngày 01/02/2017
IV. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Sửa chữa
1 ĐỊNH MỨC 1778 16/08/2007 Mã hiệu định mức 4 số bắt đầu bằng chữ X. Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 29/2000/QĐ-BXD
2 ĐỊNH MỨC 1129 07/12/2009 Mã hiệu định mức 5 số bắt đầu bằng chữ S
3 ĐỊNH MỨC 1149 09/11/2017  
V. Định mức dự toán Dịch vụ công ích đô thị
1 ĐỊNH MỨC 591 30/05/2014 Duy trì hệ thống thoát nước đô thị
2 ĐỊNH MỨC 592 30/05/2014 Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị
3 ĐỊNH MỨC 593 30/05/2014 Duy trì cây xanh đô thị
4 ĐỊNH MỨC 594 30/05/2014 Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị
VI. Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp
1 ĐỊNH MỨC 4970 21/12/2016 Thay thế QĐ số 6060/QĐ-BTC, 6061/QĐ-BTC và văn bản số 8001/BCT-TCNL ngày 29 tháng 8 năm 2015
VII. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng
1 ĐỊNH MỨC 1784 16/08/2007  
2 ĐỊNH MỨC 1329 19/12/2016  

Lưu ý: Tất cả định mức dự toán xây dựng công trình được liệt kê ở trên vẫn còn hiệu lực sử dụng.

Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

Định mức xây dựng 1776/BXD-VP

Định mức 1776 dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng gồm 11 chương.
Chương I     : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng
Chương II    : Công tác đào, đắp đất, đá, cát
Chương III   : Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi
Chương IV   : Công tác làm đường
Chương V    : Công tác xây gạch đá
Chương VI   : Công tác bê tông tại chỗ
Chương VII  : Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn
Chương VIII : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ
Chương IX   : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép
Chương X    : Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác
Chương XI   : Các công tác khác

Bộ định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng ban hành theo CV số 1776/BXD-VP về cơ bản vẫn giống với định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng ban hành theo QĐ số 24/2005/BXD. Tải_về_Định_mức_xây_dựng_1176_XSL

Sửa đổi, bổ sung định mức theo CV số 1776/BXD-VP so với định mức theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD như sau:
1. Bổ sung thêm mã hiệu đơn giá công tác sơn.
2. Thay đổi định mức khoảng 70 mã hiệu đơn giá.
Xem bảng so sánh chi tiết những mã hiệu, định mức sửa đổi, bổ sung theo công văn số 1776/BXD-VP và QĐ số 24/2005/QĐ-BXD

Định mức dự toán 1091/QĐ-BXD

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (Bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình – phần Xây dựng đã được công bố kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng bổ sung vào 9 chương.
– Chương II: Công tác đóng đào, đắp đất, đá
– Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi;
– Chương IV: Công tác làm đường;
– Chương V: Công tác xây gạch, đá
– Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ;
– Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn;
– Chương IX: Công tác sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép;
– Chương X: Công tác làm trần, làm mái và các công tác hoàn thiện khác;
– Chương XI: Công tác khác;
Tải về BXD_1091_QD_BXD_26_12_2011.pdf

Định mức dự toán xây dựng công trình 1172/QĐ-BXD

Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình – phần Xây dựng đã được công bố kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng.

Sửa đổi, bổ sung 4 chương của tập Định mức dự toán công trình xây dựng – Phần Xây dựng đã được công bố tại Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng, cụ thể gồm: Tải về định mức 1172/QĐ-BXD
– Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi;
– Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ;
– Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn;
– Chương X: Công tác làm trần, làm mái và các công tác hoàn thiện khác;

Định mức 588/QĐ-BXD dự toán xây dựng công trình

Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình – phần Xây dựng đã được công bố kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung vào 3 chương. Tải về định mức 588/QĐ-BXD
– Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi;
– Chương XI: Các công tác khách;
– Chương XII: Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô (Mã hiệu AM.11000 đến AM.33000);

Xem ngay >> Giá kính cường lực cho công trình xây dựng !

Định mức dự toán xây dựng công trình theo Quyết định số 235/QĐ-BXD

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình – phần Xây dựng đã được công bố kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung vào 6 chương.
Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi.
Chương IV: Công tác làm đường.
Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ.
Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn.
Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác.
Chương XI: Các công tác khác.

Tải về Định_mức_xây_dựng_235/QĐ-BXD
Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05/2017.

Định mức dự toán xây dựng công trình 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017

Công tác sử dụng vật liệu xây không nung công bố kèm theo Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình – phần Xây dựng đã được công bố kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung vào 3 chương.

Chương V: Công tác xây gạch đá.
Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác.
Chương XI: Các công tác khác.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

Download định mức 1264: 1264-QD-BXD-18-12-2017pdf

Định mức xây dựng theo Công văn số 1777/BXD-VP

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hoá thống nhất bao gồm 4 chương:
Chương I    :  Lắp đặt hệ thống điện trong công trình
Chương II   :  Lắp đặt các loại ống và phụ tùng
Chương III  :  Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị
Chương IV  :  Khai thác nước ngầm.

Download định mức 1777: Ebook_1777-BXD-VP.rar

Định mức xây dựng theo Công văn số 1173/QĐ-BXD

Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình – phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng.

Sửa đổi, bổ sung 2 chương của tập Định mức dự toán công trình xây dựng đã được công bố tại Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng, cụ thể gồm:
– Chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình.
– Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng.

Download định mức 1173: Dinh_muc_1173_QD_BXD

Định mức xây dựng 587/QĐ-BXD

Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình – phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng.
Sửa đổi, bổ sung vào chương II của tập Định mức dự toán công trình xây dựng đã được công bố tại Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:
– Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng
I. Lắp đặt ống bê tông
I.1 Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công
I.2 Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục
I.3 Lắp đặt cống hộp
I.4 Nối ống bê tông – cống hộp
II. Lắp đặt ống gang
III. Lắp đặt ống thép.
Download định mức 587: Dinh_muc_587_QD_BXD_29_05_2014_Lap_dat.pdf

Định mức dự toán xây dựng công trình 236/QĐ-BXD

Phần lắp đặt (bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình – phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng bổ sung vào chương II: Lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàng gia nhiệt (BB.5100).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05/2017. Download định mức 236: Dinh-muc-236-QD-BXD-04-04-2017-Lap-dat-bo-sung.pdf

Định mức xây dựng 1354 theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD

Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng.
Theo đó, định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.
Định mức dự toán khảo sát xây dựng được xác định dựa trên yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng; quy phạm về thiết kế – thi công – nghiệm thu và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khảo sát xây dựng.
Về nội dung định mức dự toán khảo sát xây dựng bao gồm: Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng; Mức hao phí lao động: Là số lượng ngày công lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng; Mức hao phí máy thi công: Là số lượng ca sử dụng máy thi công trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.
Bên cạnh đó, tập Định mức dự toán khảo sát xây dựng được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất, gồm 10 chương.
Chương 1: Công tác đào đất, đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm
Chương 2: Công tác thăm dò địa vật lý.
Chương 3: Công tác khoan.
Chương 4: Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan.
Chương 5: Công tác thí nghiệm tại hiện trường.
Chương 6: Công tác đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng.
Chương 7: Công tác đo khống chế cao.
Chương 8: Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình.
Chương 9: Công tác số hóa bản đồ.
Chương 10: Công tác đo vẽ bản đồ.

Quyết định này thay thế văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017.
Ngoài ra, mỗi chương của tập Định mức dự toán khảo sát xây dựng còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác khảo sát phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công.
Download định mức 1354: Dinh-muc-1354_QD_BXD_28_12_2016.pdf

Định mức 1778 dự toán sửa chữa công trình xây dựng

Gồm ba phần với 14 chương công tác được trình bày theo nhóm, loại công tác xây lắp hoặc kết cấu cần sửa chữa và được mã hóa thống nhất.
Phần I: Định mức dự toán sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc
Chương I. Phá dỡ, tháo dỡ các bộ phận kết cấu của công trình
Chương II. Công tác xây gạch, đá
Chương III. Công tác đổ bê tông; Sản xuất lắp dựng cốt thép; Sản xuất, lắp dựng ván khuôn
Chương IV. Công tác làm mái
Chương V. Công tác trát, láng
Chương VI. Công tác ốp, lát gạch đá
Chương VII. Công tác làm trần, làm mộc trang trí thông dụng
Chương VIII. Công tác quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh vecni kết cấu gỗ và một số công tác khác
Chương IX. Dàn giáo phục vụ thi công
Chương X. Công tác vận chuyển vật liệu, phế thải

Phần II: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đường bộ
Chương XI. Công tác sửa chữa cầu đường bộ
Chương XII. Công tác sửa chữa đường bộ

Phần III: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đường sắt
Chương XIII. Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ các cấu kiện của dầm thép cầu đường sắt
Chương XIV. Công tác sửa chữa đường sắt

Download định mức 1778: Dinh-muc-1778_BXD_VP.rar

Định mức dự toán xây dựng 1129

Định mức công trình phần sửa chữa gồm ba phần được trình bày theo nhóm, loại công tác xây lắp hoặc kết cấu cần sửa chữa và được mã hóa thống nhất.

Phần I: Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch kết cấu công trình
SA.10000 Công tác phá dỡ các kết cấu, công trình xây dựng
SA.20000 Công tác tháo dỡ các kết cấu, công trình xây dựng
Chương III. Công tác đổ bê tông; Sản xuất lắp dựng cốt thép; Sản xuất, lắp dựng ván khuôn
Chương IV. Công tác làm mái
Chương V. Công tác trát, láng
Chương VI. Công tác ốp, lát gạch đá
Chương VII. Công tác làm trần, làm mộc trang trí thông dụng
Chương VIII. Công tác quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh vecni kết cấu gỗ và một số công tác khác
Chương IX. Dàn giáo phục vụ thi công
Chương X. Công tác vận chuyển vật liệu, phế thải

Phần II: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đường bộ
Chương XI. Công tác sửa chữa cầu đường bộ
Chương XII. Công tác sửa chữa đường bộ

Phần III: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đường sắt
Chương XIII. Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ các cấu kiện của dầm thép cầu đường sắt
Chương XIV. Công tác sửa chữa đường sắt

Download định mức 1129: dinh_muc_1129_QD_BXD_07_12_2009.rar

Định mức 1149 dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình

Ngày 09/11/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1149/QĐ-BXD công bố Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.
Tập định mức dự toán gồm 04 chương:
Chương I : Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch bộ phận, kết cấu công trình.
Chương II : Công tác sửa chữa, gia cố bộ phận, kết cấu công trình.
Chương III: Công tác sửa chữa công trình giao thông trong đô thị.
Chương IV: Công tác bão dưỡng công trình giao thông trong đô thị.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Download định mức 1149: Dinh-muc-1149_QD_BXD_09_11_2017.pdf

Định mức xây dựng 4970

Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công thương về việc Công bố bộ Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.
Công bố kèm theo Quyết định này Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.
Bộ Định mức được công bố kèm theo Quyết định này là cơ sở để xác định đơn giá, dự toán chi phí công tác lắp đặt đường dây và lắp đặt trạm biến áp có cấp điện áp từ 0,4kV đến 500 kV và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2016 và thay thế Quyết định số 6060/QĐ-BTC, Quyết định số 6061/QĐ-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2008 và văn bản số 8001/BCT-TCNL ngày 29 tháng 8 năm 2015.

Download tập tin đính kèm:
Định mức lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp – 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016
Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt ĐZ và TBA
Download toàn bộ file định mức xây dựng mới nhất đã sửa đổi bổ sung

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

<